Pork

w. White Rice

60.  Roast Pork w. Mixed Vegetables (S)$5.90 (L)$9.40
61.  Roast Pork w. Broccoli (S)$5.90 (L)$9.40
62.  Roast Pork w. Snow Peas (S)$5.90 (L)$9.40
63.  Roast Pork w. Mushroom (S)$5.90 (L)$9.40
64.  Roast Pork w. Garlic Saucespicy (S)$5.90 (L)$9.40
65.  Roast Pork w. Oyster Saucespicy (S)$5.90 (L)$9.40
66.  Roast Pork w. Szechuan StyleSpicy $9.40
67.  Roast Pork Hunan StyleSpicy $9.40
68.  Moo Shu Pork (w. 5 Pancake) $9.40