Pork

w. White Rice

60.  Roast Pork w. Mixed Vegetables (S)$7.25 (L)$10.95
61.  Roast Pork w. Broccoli (S)$7.25 (L)$10.95
62.  Roast Pork w. Snow Peas (S)$7.25 (L)$10.95
63.  Roast Pork w. Mushroom (S)$7.25 (L)$10.95
64.  Roast Pork w. Garlic Saucespicy (S)$7.25 (L)$10.95
65.  Roast Pork w. Oyster Saucespicy (S)$7.25 (L)$10.95
66.  Roast Pork w. Szechuan StyleSpicy $10.95
67.  Roast Pork Hunan StyleSpicy $10.95
68.  Moo Shu Pork (w. 5 Pancake) $10.95