Pork

w. White Rice

60.  Roast Pork w. Mixed Vegetables (S)$5.40 (L)$8.90
61.  Roast Pork w. Broccoli (S)$5.40 (L)$8.90
62.  Roast Pork w. Snow Peas (S)$5.40 (L)$8.90
63.  Roast Pork w. Mushroom (S)$5.40 (L)$8.90
64.  Roast Pork w. Garlic Saucespicy (S)$5.40 (L)$8.90
65.  Roast Pork w. Oyster Saucespicy (S)$5.40 (L)$8.90
66.  Roast Pork w. Szechuan StyleSpicy $8.90
67.  Roast Pork Hunan StyleSpicy $8.90
68.  Moo Shu Pork (w. 5 Pancake) $8.90