Pork

w. White Rice

60.  Roast Pork w. Mixed Vegetables (S)$6.00 (L)$9.50
61.  Roast Pork w. Broccoli (S)$6.00 (L)$9.50
62.  Roast Pork w. Snow Peas (S)$6.00 (L)$9.50
63.  Roast Pork w. Mushroom (S)$6.00 (L)$9.50
64.  Roast Pork w. Garlic Saucespicy (S)$6.00 (L)$9.50
65.  Roast Pork w. Oyster Saucespicy (S)$6.00 (L)$9.50
66.  Roast Pork w. Szechuan StyleSpicy $9.50
67.  Roast Pork Hunan StyleSpicy $9.50
68.  Moo Shu Pork (w. 5 Pancake) $9.50